+40 724 080 555
Sibiu, str. Constantin Noica nr. 39

FINANTARI

Sprijinim IMM-urile in identificarea celor mai bune oportunităti de finanţare pentru ideile de afaceri, fie că acestea vizează extinderea unei activităti curente, fie că doresc iniţierea unor noi servicii sau centre de producţie.

In cadrul financiar 2014-2020 s-au finanţat şi se finanţează programe pentru infiinţarea de IMM, pentru dezvoltarea acestora, conform cu strategiile naţionale şi europene relevante.

Finanţarile vor continua şi în programarea 2021-2027, prin diverse Programe Operaţionale şi axe. De asemenea, se adaugă finanţarile din Planul National de Redresare şi Rezilienţă, din bugetul national, precum şi din Cadrul temporar pentru Covid19.

Astfel, acordăm consultanţă IMM-urilor care se incadrează in conditiile de accesare a Măsurilor 2-Capital de lucru şi 3-Investitii din programul IMM COVID.

Prezentăm succinct detaliile schemei de investiţii (Măsura 3), conform OUG130/2020, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Valoarea grantului : intre 50.000-200.000 euro.

II. Cerinte de incadrare – cumulativ:

a) au avut activitate curenta/operationala desfasurata de min. 1 an inainte de depunerea cererii de finantare;

b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de

exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare;

c) se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, sa asigire desfasurarea activitatii curente/ operationale pentru o perioada de minim 3 ani, dupa expirarea perioadei de implementare a proiectului;

d) realizeaza min. 50 % din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul celui de al 3 lea an de durabilitate;

e) dispun de cofinantare proprie in valoare de min. 16% din valoarea proiectului;

f) se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care solicita ajutor de stat.

III. Cheltuieli eligibile:

1. realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific;

2. achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului;

3. cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier;

4. cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea; cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile;

5. cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare; realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

6. achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software;achizitia de tehnologie, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente’

IV. Condiţii specifice privind investiţiile

a) Investiţia trebuie să fie menţinută, funcțională și utilizată în regiunea

beneficiară pentru minimum 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.

b) Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.

c) Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

d) Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.

e) Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 

 • activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei/locaţiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;
 • activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.

V. Contributie proprie – min. 15%, ce se constituie peste valoarea grantului ce poate fi accesat.

Pentru 15% cofinantare = zero pct.

16%-19% – 10 pct. ; 20% -24% – 20 pct.; 25%-34% – 30 pct, peste 35 %-30 pct.

VI. Durata maxima de implementare – 12 luni.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la datele indicate în secţiunea CONTACT

Atât în POR2014-2020, cât şi in POR2021-2027 se finanţează intreprinderile prin proiecte de acordare de ajutor de minimis (în limita a maxim 200.000 euro/3 ani), cât si ajutor de stat (în limitele specificate de fiecare apel lansat).

In prezent este lansat şi activ un apel pentru IMM (POR2.2), care finanţează proiecte de dezvoltare cu fonduri între 1.500.000 şi 6.000.000 euro/proiect, cu o rată de cofinanţare de 30 % pentru intreprinderile mici şi de 40 % pentru intreprinderile mijlocii. Apelul permite depunerea proiectelor între 30 octombrie şi 30 noiembrie 2020 şi este valabil pentru tot teritoriul national, cu excepţia Regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

 Gama de cheltuieli eligibile:

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

1.1. Amenajarea terenului

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis):

3.1. Studii de teren

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

3.4. Proiectare şi inginerie

3.5. Consultanţă

3.6. Asistenţă tehnică

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) –

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
 • Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):

 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”.

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

FECID vă sprijină in toate demersurile necesare accesării finanţarilor si implementării proiectelor! Avem experienţa validată in proiecte POR (2.2), astfel că echipa noastra cunoaşte deja procesele necesare pentru astfel de finanţari.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la datele indicate în secţiunea CONTACT.

POR2014-2020 si 2021-2027 finanţează construcţia/extinderea/reabilitarea/dotarea clădirilor/construcţiilor cu funcţiune: educaţională, socială, culturală, de patrimoniu, sanitară, recreativă. Pentru toate aceste domenii s-au lansat şi se vor lansa apeluri.

Echipa FECID are experienţa în scrierea de proeicte POR pentru aceste tipuri de proiecte, având proiecte POR scrise şi evaluate, respectiv în implementare pe domeniul educational şi social.

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la datele indicate în secţiunea CONTACT

Experienta FECID în proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane/capitalului uman (educaţie, sociale, infiintarea de intreprinderi-inclusiv intreprinderi sociale, pentru integrarea în muncă şi ocupare, dezvoltarea de abilităţi, competente şi cunoştinte) constituie resursa principală de expertiză a FECID.

In cadrul proiectelor tip POCU şi viitoarea Programe Operationale (Educaţie şi Ocupare, Sănătate, Incluziune Socială, etc), FECID se va implica în calitate de Solicitant/Beneficiar, Partener (dispunând de capacitate financiară şi tehnică), precum şi de consultant.

Vă putem asista în toate etapele ciclului de viaţa al unui astfel de proiect, începând cu concepţia ideii de proiect, dezvoltarea acesteia, identificarea de parteneri viabili, derularea procedurii de selecţie parteneri, scrierea proiectului, evaluarea, contractarea şi implementarea acestuia.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la datele indicate în secţiunea CONTACT

In cadrul financiar 2021-2027, România va beneficia de peste 40 miliarde euro, distribuiti în mai multe “Programe Operaţionale” (PO), aflate acum în etapa de negociere cu Comisia Europeană.
Propunerea curentă de programe:

 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027: 2,143 miliarde euro;
 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro;
 • Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro;
 • Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro;
 • Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro;
 • Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro;
 • Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro.

Aceste programe se vor adresa autoritătilor publice, organizatiilor neguvernamentale, universitătilor, intreprinzătorilor, cu finanţari specifice domeniilor acoperite de fiecare.
Vă putem asista în toate etapele ciclului de viaţa al unui astfel de proiect, începând cu concepţia ideii de proiect, dezvoltarea acesteia, identificarea de parteneri viabili, derularea procedurii de selecţie parteneri, scrierea proiectului, evaluarea, contractarea şi implementarea acestuia.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la datele indicate în secţiunea CONTACT

Pentru transpunerea in proiecte a prioritătilor asumate în mandatele noilor Consilii Locale şi Judeţene, în acord cu prioritătile Programelor de finanţare şi în concordantă cu documentele de programare nationale şi europene pentru această perioadă, strategiile de dezvoltare naţionale şi regionale, strategiile de specializare inteligentă. este obligatorie dezvoltarea documentelor programatice de tip SDL.

Context: Perioada de programare 2021-2027, în care se vor implementa noile programe ale Uniunii Europene si Guvernului României, implică alocarea de Fonduri europene nerambursabile pentru România, în domeniul incluziunii sociale, dezvoltare teritorială, investitii in infrastructură, în cercetare etc. Autoritătile publice locale (APL) sunt unul din principalii beneficiari ai fondurilor europene pentru cele mai multe tipuri de interventii.

Conditia esentială pentru a putea solicita finantare este insă ca APL să dispună de o Strategie de Dezvoltare Locală, care să acopere perioada vizată de implementare a proiectelor şi ale cărei obiective să fie realizate inclusive cu ajutorul proiectelor finantate din Fonduri europene.

Cu alte cuvinte, la dezvoltarea oricărui tip de proiect, se va solicita obligatoriu, ca o condiţie eliminatorie, prezentarea unei Strategii de Dezvoltare Locală, valabile, care să acopere perioada 2021-2027 şi care să fie realizată în consultare cu actorii locali, societatea civilă (abordare partenerială) si aprobată la nivel de APL (Consiliu Local+Primărie).

Realizarea SDL 2021-2027 intră în sarcina APL care doresc să acceseze Fonduri europene în 2021-2027!!!!

Strategia de dezvoltare locală (SDL) defineşte o imagine clară a obiectivelor strategice şi a căilor de operationalizare a acestora, pe care administratia publică impreună cu principalii actori şi le asumă intr-un orizont de timp. 

Procesul de elaborare al strategiei este complex şi implică utilizarea unei game largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare şi, ulterior, selectării domeniilor prioritare şi tipurilor de interventii pentru perioada vizată de aceasta. 

(SDL) este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare in intervalul de timp acoperit. Aceasta va permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administratiei publice, orientate către satisfacerea nevoilor cetătenilor, catre creşterea calitătii vietii acestora, bazate pe promovarea identitătii locale.

FECID oferă consultantă in atingerea acestui scop şi parcurgem impreună 4 etape:

1. Culegem datele din teren in vederea identificării situatiei existente

 • Elaboram chestionare;
 • Aplicăm chestionarele in teren prin consultanti specializati, care se deplasează la fată locului;
 • Aplicăm chestionare telefonice prin metoda CATI (interviu telefonic asistat de calculator);

2. Analizăm şi prelucrăm datele obtinute.

3. Realizam strategia de dezvoltare locală vi selectăm proiectele de dezvoltare

 • Organizăm discutii şi focus grupuri cu actorii locali relevanti;
 • Organizăm şi participăm la reuniuni săteşti pentru consultarea locuitorilor;
 • Analizăm nevoile comunitătii locale;
 • Analizăm contextul economic şi social;
 • Elaborăm SDL tinand cont de elementele prevăzute in documentele programatice nationale, regionale, judetene şi locale;
 • Identificăm şi selectăm proiectele de dezvoltare şi solutiile de finantare pe termen scurt, mediu şi lung.

4. Se aproba strategia de către Consiliul Local

 • In aceasta etapa prezentam Strategia in şedinta de consiliu local;
 • Oferim răspunsuri la eventuale nelamuriri.

Activitatea va implica un număr de minim 3 experti cheie care vor acoperi fiecare domenii de expertiză specifică, minim 2 persoane pentru suport (secretariat, organizarea intâlnirlor/consultărilor, comunicare) şi in funcţie de nevoi si alti experti (arhitecti, ingineri cadastru, experti funciari, juridici etc).

Perioada estimată de desfăşurare a activitătilor de la pctele 1-4 de mai sus, este estimată la un minim optim de 6 luni (depinzând şi de factori externi- acordul CL pentru initierea SDL, alocarea de buget, achizitia acestuia, derularea proceselor specifice, discutarea acestuia in sedinta CL, eventuala revizuire, aprobarea SDL).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la datele indicate în secţiunea CONTACT